Περιγραφή
Προσωπικό
Μαθήματα
Επιδείξεις
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Ηλεκτρονικοί οδηγοί εκμάθησης


Οδηγός εκμάθησης Μη-γραμμικής επεξεργασίας ήχου
Προτεινόμενη διάρκεια: 30'
Ερωτήσεις - Απορίες: mmat@jour.auth.gr
Πλοήγηση στη Νησίδα Ελέγχου του Εργαστηρίου Τηλεόρασης
Προτεινόμενη διάρκεια: 30'
Ερωτήσεις - Απορίες: gkal@jour.auth.gr
Οδηγός εκμάθησης Μη-γραμμικής επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού
Προτεινόμενη διάρκεια: 120'
Ερωτήσεις - Απορίες: mmat@jour.auth.gr
Εκπαιδευτικό website για το 3ds max για δημοσιογράφους
Προτεινόμενη διάρκεια: -
Ερωτήσεις - Απορίες: avdel@auth.gr