Περιγραφή
Προσωπικό
Μαθήματα
Επιδείξεις
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Προσωπικό


Ενεργό προσωπικό εργαστηρίου

Όνομα Ιδιότητα
Καλλίρης Γεώργιος Επίκουρος καθηγητής Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Διευθυντής Εργαστηρίου
Παπανικολάου Γεώργιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ
Δημούλας Χαράλαμπος Λέκτορας Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Ματσιώλα Μαρία Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, δρ. Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΕΤΕΠ
Αβδελίδης Κωνσταντίνος Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, υποψ. διδάκτορας ΤΗΜΜΥ, διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80
Φουλούλης Αθανάσιος Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, υποψ. διδάκτορας Σχολής Καλών Τεχνών Τμήματος Μουσικών Σπουδών, διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80

Παλαιότερο προσωπικό εργαστηρίου

Όνομα Ιδιότητα
Καρακλίνης Ιωάννης Τεχνικός ήχου
Βεγίρης Χρήστος Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, υποψ. διδάκτορας ΤΗΜΜΥ, διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80
Μπαφέρα Ζωή Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80
Σαββίδου Ελένη Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, διδάσκουσα βάσει ΠΔ 407/80
Σεβαστιάδης Χρήστος Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, υποψ. διδάκτορας ΤΗΜΜΥ, διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80
Τοπτσής Ηλίας Πτυχιούχος Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, υποψ. διδάκτορας Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80
Τροχίδης Κωσταντίνος Διπλωματούχος Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας, δρ. Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, διδάσκων ΠΔ 407/80